onze algemene
voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN DE LAARHOEVE BV

1. Toepasselijkheid

1.1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen De Laarhoeve en haar wederpartij. Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in, dat de wederpartij de toepasselijkheid van deze Algemene voorwaarden aanvaardt.

1.2. Van deze Algemene voorwaarden kan slechts schriftelijk worden afgeweken.

1.3. De toepasselijkheid van algemene en/of bijzondere voorwaarden van de wederpartij is uitgesloten tenzij de Laarhoeve de toepasselijkheid van die voorwaarden schriftelijk heeft aanvaardt.

1.4. Is of worden deze Algemene voorwaarden (gedeeltelijk)ongeldig of onverbindend of kan op enige bepalingen in deze Algemene voorwaarden geen beroep worden gedaan, dan blijven de partijen aan het overblijvende gedeelte gebonden. Partijen zullen de tussen hen bestaande overeenkomst in dat geval aanpassen overeenkomstig doel en strekking van deze algemene voorwaarden.

1.5. De Laarhoeve is gerechtigd om deze voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. Van toepassing is steeds de laatste versie.

1.6. Op alle rechtsbetrekkingen tussen De Laarhoeve en de wederpartij is Nederlands recht van toepassing. Geschillen tussen De Laarhoeve en de wederpartij zullen worden behandeld door de rechtbank Zeeland-West-Brabant en voor zover het gaat over een geschil van minder dan € 25.000,00 door de Kantonrechter te Tilburg.

2. Begrippen

2.1. In deze Algemene voorwaarden worden de navolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt:
De Laarhoeve: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid De Laarhoeve BV.
De wederpartij: de natuurlijke of rechtspersoon die aanbiedingen van de Laarhoeve ontvangt of met de Laarhoeve overeenkomsten sluit.
Schriftelijk: een ondertekende overeenkomst op papier dan wel een bevestiging over en weer per e-mail.
Grondstoffen: basisproducten welke door De Laarhoeve verwerkt dienen te worden tot een product.
Product: door de Laarhoeve verwerkte grondstoffen.

3. Totstandkoming overeenkomst

3.1. Overeenkomsten tussen de Laarhoeve en de wederpartij komen uitsluitend schriftelijk tot stand.

3.2. De Laarhoeve kan niet aan haar aanbiedingen worden gehouden indien de wederpartij, naar termen van redelijkheid en billijkheid, had behoren te begrijpen dat de aanbieding dan wel een onderdeel daarvan berust op een kennelijke vergissing of verschrijving.

3.3. Alle onderhandelingen kunnen door De Laarhoeve zonder opgave van redenen en zonder verplichting tot schadevergoeding worden beëindigd.

4. Prijzen

4.1. Alle prijzen zijn exclusief BTW.

VOORWAARDEN BETREFFENDE VERKOOP

5. Levering aan wederpartij

5.1. Levering vindt plaats op het adres wederpartij tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

5.2. De wederpartij is verplicht af te nemen hetgeen is overeengekomen. De wederpartij dient te zorgen voor laad- en losmogelijkheden. Indien de wederpartij weigert af te nemen zal hij alle bijkomende kosten aan de Laarhoeve verschuldigd zijn.

5.3. Op het moment van aflevering gaat het risico van de afgeleverde zaken over op de wederpartij. Ook voor wat betreft productaansprakelijkheid De wederpartij dient er zorg voor te dragen afdoende verzekerd te zijn voor de geleverde producten indien de wederpartij deze producten doorverkoopt. De wederpartij draagt er zorg voor dat het geleverde product op een juiste wijze wordt bewaard waarbij geldt: bewaren in een droge donkere ruimte op kamertemperatuur.

5.4. De door De Laarhoeve aan de wederpartij geleverde zaken blijven eigendom van De Laarhoeve totdat de door de wederpartij verschuldigde bedragen geheel zijn voldaan. Eigendom van de geleverde zaken gaat, ondanks de feitelijke bezorging, pas op de wederpartij over nadat de wederpartij al hetgeen heeft voldaan dat hij jegens De Laarhoeve verschuldigd is waaronder mede begrepen een eventuele vergoeding voor rente en kosten, ook van eerder uitgevoerde leveringen (eigendomsvoorbehoud).

5.5. De wederpartij mag de geleverde goederen, zolang hij niet heeft voldaan aan al zijn verplichtingen jegens De Laarhoeve niet belasten, doorleveren, vervreemden, verhuren of anderszins aan de macht van De Laarhoeve onttrekken.

5.6. Onverminderd het bepaalde in artikel 5.5. is de wederpartij gerechtigd tot doorverkoop voor zover dat in de normale bedrijfsvoering noodzakelijk is. Wel dient de wederpartij in dat geval ten opzichte van zijn afnemer een eigendomsvoorbehoud te bedingen.

5.7. Op verzoek van De Laarhoeve dient de wederpartij de geleverde goederen terug te leveren ingeval de wederpartij ondanks herhaalde verzoeken tot betaling van deze of eerder geleverde goederen, niet tot betaling daarvan overgaat. De hiermee gepaard gaande kosten zijn voor rekening van de wederpartij.

5.8. Eventuele opmerkingen over de kwaliteit van de geleverde producten kunnen tot 30 dagen na levering schriftelijk te worden gemeld bij De Laarhoeve bij gebreke waarvan het product wordt geacht te hebben voldaan aan de hieraan redelijkerwijs te stellen eisen rekening houdend met het feit dat de verwerkte grondstoffen een natuurproduct betreft dan enige afwijking kan vertonen. Bij afwijkingen worden de geleverde producten retour gezonden naar De Laarhoeve alwaar de afwijking nader zal worden onderzocht. Bij afwijkingen mogen de geleverde producten niet worden doorverkocht door de wederpartij.

5.9. Het is de wederpartij niet toegestaan om de producten van De Laarhoeve onder een andere naam te verkopen. Het vervangen van het door De Laarhoeve aangebrachte etiket is dan ook niet toegestaan.

5.10. De Laarhoeve zorgt er voor dat zij aan de nodige eisen qua voedselveiligheid voldoet. Desondanks zal de Laarhoeve meewerken aan nader onderzoek door de wederpartij of door de wederpartij ingeschakelde instanties doch enkel en alleen wanneer de wederpartij de kosten daarvan draagt.

6. Betaling

6.1. Facturen dienen uiterlijk op de in de factuur vermelde vervaldag te worden voldaan in €.

6.2. Bij niet tijdige betaling is de wederpartij zonder nadere ingebrekestelling in verzuim.

6.3. Bij niet tijdige betaling is de wederpartij vanaf de vervaldag over het verschuldigde bedrag 1,5% rente per maand verschuldigd.

6.4. Bezwaar tegen de hoogte van de factuur schort de betalingsverplichting niet op. Klachten over een factuur dienen binnen 8 dagen schriftelijk te worden gemeld bij De Laarhoeve op straffe van verval van het recht hiertoe.

6.5. Door de wederpartij gedane betalingen strekken in de eerste plaats in mindering op de kosten, vervolgens de rente en tot slot de hoofdsom.

6.6. Bij niet tijdige betaling is de wederpartij buitengerechtelijke kosten verschuldigd zijnde 15% van de hoofdsom met een minimum van € 250,00. Dit onverminderd het recht van De Laarhoeve om de werkelijke kosten van rechtsbijstand op de wederpartij te verhalen evenals vergoeding van eventuele bijkomende schade.

6.7. Het is De Laarhoeve toegestaan eventuele vorderingen op de wederpartij te verrekenen met aan de wederpartij verschuldigde betalingen.

7. Overmacht

7.1. Indien De Laarhoeve door een niet-toerekenbare tekortkoming niet aan haar verplichtingen kan voldoen is De Laarhoeve gerechtigd de overeenkomst op te schorten dan wel deze te ontbinden zonder dat zij tot schadevergoeding verplicht is.

7.2. Onder overmacht wordt in elk geval gerekend: staking, uitsluiting, brand, machinebreuk, het niet voldoen van toeleveranciers, transportmogelijkheden, verlies van te verwerken grondstoffen, natuurgeweld of handelsverboden.

7.3. Voor zover de overeenkomst reeds deels is uitgevoerd is De Laarhoeve gerechtigd dat deel te factureren.

8. Terugroepacties en/of vernietiging product

8.1. De wederpartij is verplicht om medewerking te verlenen aan terugroepacties en alle daarbij behorende verplichtingen indien dit naar het oordeel van De Laarhoeve noodzakelijk is.

8.2. De wederpartij is verplicht om, indien het terugroepen van producten feitelijk onmogelijk is, er zorg voor te dragen dat een product op verzoek van De Laarhoeve door een erkend bedrijf wordt vernietigd onder afgifte van een vernietigingscertificaat. Uiteraard onder de verplichting van De Laarhoeve om de kosten hiervan te vergoeden in geval dit product door toedoen van De Laarhoeve niet voldoet aan de hieraan te stellen eisen.

9. Verjaring

9.1. Alle rechtsvorderingen van de wederpartij op De Laarhoeve verjaren in elk geval 1 jaar nadat de wederpartij bij De Laarhoeve heeft geprotesteerd.

10. Inkoop van grondstoffen van wederpartij en levering verwerkte producten aan wederpartij

10.1. Indien de Laarhoeve grondstoffen afneemt van de wederpartij met als doel deze te verwerken tot een product dat vervolgens retour wordt geleverd aan de wederpartij geldt dit artikel. Dit onverminderd de inhoud van de hierna vermelde inkoopvoorwaarden.

10.2. De wederpartij draagt de verantwoordelijkheid voor de tijdige en stipte aanlevering van de grondstoffen welke uiterlijk de dag voor de met de Laarhoeve afgesproken verwerkingsdatum om 15.00 uur geleverd moeten zijn. De Laarhoeve verplicht zich om de daarop de verwerkte producten uiterlijk drie weken na deze datum aan de wederpartij te leveren.

10.3. De minimale hoeveelheid te verwerken grondstoffen bedraagt 100 KG groente of vruchten.Op alle producten en diensten zijn onze algemene voorwaarden van toepassing die staan vermeld op onze website.

10.4. Het verwerkingsrecept is en blijft eigendom van De Laarhoeve tenzij expliciet anders schriftelijk is overeengekomen. Dit geldt ook indien een nieuw product samen met de wederpartij wordt ontwikkeld.

10.5. De wederpartij wordt geacht co- producent te zijn van de uit zijn grondstoffen door De Laarhoeve verwerkte producten.

11. Voorwaarden betreffende inkoop

11.1. De overeengekomen levertijden zijn vast. Bij enkele overschrijding van de overeengekomen levertermijn is de wederpartij in verzuim zonder nadere ingebrekestelling.

11.2. In geval van overschrijding van de levertermijn is de wederpartij aan De Laarhoeve een direct opeisbare boete verschuldigd van 2 % van de door de Laarhoeve verschuldigde prijs voor elke dag of een deel daarvan dat de levertijd wordt overschreden met dien verstande dat de boete nooit meer dan 10% van de totaal verschuldigde prijs zal bedragen. Voornoemde boete kan, zonder dat een rechterlijke tussenkomst vereist is, door De Laarhoeve in mindering worden gebracht op de door de Laarhoeve verschuldigde prijs. Deze boete treedt niet in de plaats van schadevergoeding op grond van de wet. Derhalve is De Laarhoeve, behoudens indien sprake is van overmacht bij de wederpartij, gerechtigd deze overeengekomen boete, schadevergoeding en/of ontbinding te vorderen.

11.3. Indien tijdige nakoming door de wederpartij onmogelijk is of dreigt te worden, dient de wederpartij De Laarhoeve hiervan terstond in kennis te stellen.

11.4. Deelleveringen zijn, behoudens schriftelijke instemming door De Laarhoeve, niet toegestaan.

11.5. De door De Laarhoeve te stellen eisen betreffende verpakking , wijze van aanlevering en product-specificatie zullen door dewederpartij in acht worden genomen. Bij onjuiste aanlevering is De Laarhoeve gerechtigd de grondstoffen te retourneren op kosten van de wederpartij. Indien de wederpartij weigert op eerst verzoek van De Laarhoeve de grondstoffen op te halen is De Laarhoeve gerechtigd deze op kosten van de wederpartij te (laten) vernietigen. Alle eventuele bijkomende kosten voor De Laarhoeve ten gevolge hiervan, waaronder doch niet uitsluitend het stil liggen van het productieproces, komen voor rekening van de wederpartij.

11.6. De wederpartij moet voldoen aan de voorwaarden en wettelijke eisen t.b.v. de voedselveiligheid hetgeen de wederpartij op eerste verzoek van De Laarhoeve moet kunnen aantonen middels het overleggen van een erkend certificaat. De Laarhoeve kan een levering weigeren indien de wederpartij een dergelijk certificaat niet kan overleggen. Bij levering van de grondstoffen zal de wederpartij een formulier ondertekenen waarin de gegevens van voormeld certificaat door de wederpartij worden vermeld.

11.7. Indien, ondanks de aanwezigheid van een dergelijk certificaat de grondstof niet blijkt te voldoen aan de hieraan te stellen eisen, ook al blijkt dit pas nadat het product is verwerkt en op de markt is gebracht, komt alle schade ten gevolge hiervan voor rekening van de wederpartij en dient de wederpartij De Laarhoeve hiervoor te vrijwaren.

11.8. De wederpartij zal gespecificeerde facturen exclusief BTW naar De Laarhoeve verzenden binnen 30 dagen na leverdatum. Betaling vindt plaats binnen 60 dagen na ontvangst van de factuur.

11.9. De Laarhoeve is gerechtigd eventuele vorderingen op de wederpartij te verrekenen met ontvangen facturen.

11.10. De wederpartij dient zich van het doel van het te leveren product te vergewissen en dient ervoor te zorgen dat de grondstof voor ditverwerkingsdoel geschikt is.

11.11. De Laarhoeve is niet gehouden om de geleverde grondstoffen bij ontvangst te onderzoeken. De Laarhoeve zal de wederpartij bijgebleken non-conformiteit binnen twee maanden nadat hiervan is gebleken schriftelijk in kennis stellen. De wederpartij zal eventuele gebreken binnen een door De Laarhoeve te stellen redelijke termijn verhelpen.

11.12. De wederpartij zal zorg dragen voor een adequate verzekering van zijn eventuele aansprakelijkheid uit hoofde van zijnrechtsbetrekking met De Laarhoeve dan wel volgens de Wet. Op eerst verzoek van De Laarhoeve is de wederpartij verplicht De Laarhoeve inzage te geven in de hiertoe gesloten verzekeringspolissen.

Deze algemene voorwaarden zijn opgesteld door Bouwman Advocaten. Een afschrift kan je hier downloaden: algemene voorwaarden De Laarhoeve versie 1.3